Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities


Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

 1. Nivo BV: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd in Oss.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Overeenkomst: de Overeenkomst van opdracht, bestaande uit de werving en selectie door Nivo BV van personeel ten behoeve van de Opdrachtgever.
 4. Kandidaat: de door Nivo BV ten behoeve van de Opdrachtgever te werven en selecteren persoon met voor de Opdrachtgever specifieke kennis- en vaardigheden.


Artikel 2
Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijk en/ of mondelinge offertes en opdrachten van NIVO BV, waarbij NIVO BV uitzendkrachten aan de opdrachtgever ter beschikking stelt. De (bepalingen uit de) algemene voorwaarden zijn alleen niet van toepassing voor zover hier door partijen schriftelijk van is afgeweken.
 2. Tenzij tussen Nivo BV en opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen ook ten volle van toepassing op elke offerte, opdracht of opdrachtbevestiging die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 1. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Nivo BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 2. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen nietige of vernietigde bepalingen worden vervangen door nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen.
 1. NIVO BV heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. In dat geval verstrekt NIVO BV een exemplaar van deze gewijzigde alemene voorwaarden, welke binnen een termijn van een kalendermaand na verstrekking op de al lopende opdracht van toepassing zijn.


Artikel 3
Uitvoering overeenkomst

 1. Bij de werving en selectie van kandidaten neemt Nivo BV de uiterste nauwkeurigheid in acht. Nivo heeft hiertoe een inspanningsverplichting. Opdrachtgever is gehouden zich voor of onmiddellijk na de aanvang van de werkzaamheden te verzekeren of de Kandidaat aan de verwachtingen voldoet. Nivo BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bij of na plaatsing bij Opdrachtgever, de Kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet.
 1. De Opdrachtgever verstrekt aan Nivo BV voor aanvang van de opdracht een duidelijk functieomschrijving van de te werven Kandidaat, alsmede informatie omtrent werktijden, arbeidsduur, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de arbeidsovereenkomst. Nivo BV bepaalt aan de hand van deze informatie alsmede de haar bekende kennis en vaardigheden van en met technisch personeel, welke kandidaten aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 1. De Opdrachtgever is tijdens de uitvoering van de Overeenkomst aansprakelijk voor schade en vrijwaart Nivo BV volledig van elke schade aan de Opdrachtgever, derden ontstaan door handelen of nalaten van de Kandidaat dat enig verband houdt met de door hem/haar verrichtte werkzaamheden bij of ten behoeve van de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Nivo BV bij de werving en selectie van de Kandidaat. De vrijwaring als bedoeld in dit lid omvat eveneens alle eventueel door Nivo BV in dit kader te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verhaal van schade.
 1. Nivo BV heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Nivo BV maatregelen te treffen die eventuele schade kan voor komen dan wel beperken.


Artikel 4
Duur van de opdracht; wijze en termijnen van beëindiging

 1. Ten aanzien van de duur (en eventuele beëindiging) van een Overeenkomst, althans ten aanzien van een daarvan onderdeel uitmakende (deel)opdracht, gedurende welke Nivo BV ten behoeve van de Opdrachtgever Kandidaten werft en selecteert, gelden de volgende regels:
 1. Is voor de duur van betreffende (deel)opdracht, niet vooraf een bepaalde tijd vastgesteld, dan kan de Opdrachtgever deze (deel)opdracht, dan wel van een daarvan onderdeel uitmakende (deel)opdracht, beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 1. Is voor de duur van betreffende (deel)opdracht wel een bepaalde tijd vastgesteld, dan eindigt betreffende (deel)opdracht van rechtswege op de overeengekomen einddatum en stopt Nivo BV met de door de Opdrachtgever verzochte (werving- en selectie)werkzaamheden, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 1. Indien een partij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is de andere partij – buiten hetgeen in de Overeenkomst is bepaald – gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem/haar een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.
 1. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

  A:
  de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem/haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  B: de andere partij zijn/haar eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  C: de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
  D: buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

 2. Indien Nivo BV overgaat tot ontbinding zoals bepaald in lid 4 van dit artikel, zijn de vorderingen die Nivo BV heeft op de Opdrachtgever, direct opeisbaar. Nivo BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade die de Opdrachtgever lijdt door ontbinding van de Overeenkomst. NIVO uitzendburo Hooghuisstraat 10 5341 CE Oss T 0412 69 19 10 F 0412 69 19 14 info@nivowerkt.nl www.nivowerkt.nl


Algemene Voorwaarden

NIVO BV Werving & Selectie


Artikel 5
Betaling

 1. De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de facturen van Nivo BV, zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald op de bankrekening van Nivo BV, zoals die is vermeld op de factuur, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 1. Uitsluitend betalingen aan Nivo BV zelf dan wel aan een rechtspersoon die door Nivo BV tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend.
 1. Opdrachtgever dient de factuur zo spoedig als mogelijk te controleren.
 2. Reclames inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 10 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Nivo BV kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft Opdrachtgever zijn/haar (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Een reclame schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 1. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Opdrachtgever van enige door hem/haar verschuldigde bedragen, is hij/zij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het bedrag.
 1. Nivo BV heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen in mindering te laten strekken (in de eerste plaats) van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend conform voorwerk II, met een minimum van 20% van de verschuldigde hoofdsom. Indien Nivo BV hogere kosten heeft gemaakt komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor Opdrachtgever.


Artikel 6
Aansprakelijkheid

 1. Indien Nivo BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld
 2. Nivo BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nivo BV is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 1. Indien Nivo BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Nivo BV beperkt tot maximaal het overeengekomen bedrag voor de werving en selectie van een Kandidaat.
 1. De aansprakelijkheid van Nivo BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 2. Nivo BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Nivo BV aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Nivo BV toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Nivo BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Nivo BV of haar ondergeschikten.


Artikel 7
Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Nivo BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Nivo BV toerekenbaar is. Indien Nivo BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Nivo BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem/haar in dat geval verwacht mag worden.
 1. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Nivo BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Nivo BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.


Artikel 8
Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

 1. Bij de werving en selectie van Kandidaten ten behoeve van de Opdrachtgever neemt Nivo BV in acht de wettelijke bepalingen, hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst, de daarin van toepassing verklaarde (algemene) voorwaarden en laat zich bij het maken van onderscheid uitsluitend leiden door redelijke functionele eisen.
 1. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Nivo BV worden meegewogen.


Artikel 9
Algemene bepalingen

 1. Mocht in de toekomst tussen de Opdrachtgever en Nivo BV verschil van inzicht rijzen over (de uitleg van) het bepaalde in de Overeenkomst en/of mochten zich situaties voordoen die in de Overeenkomst niet (uitputtend) zijn geregeld, dan zullen de Opdrachtgever en Nivo BV de alsdan ontstane situatie in goed overleg tot een oplossing trachten te brengen.
 1. De Opdrachtgever verplicht zich ter zake van de in deze algemene voorwaarden genoemde aansprakelijkheden een adequate verzekering af te sluiten.
 2. Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van een opdrachtbevestiging, de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen Nivo BV en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 1. Nivo BV zal zich, uiteraard met inachtneming van al hetgeen vermeld in deze algemene voorwaarden, inspannen om de Opdrachtgever naar haar beste vermogen van dienst te zijn.
 1. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede gedurende een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens na verkregen schriftelijke toestemming van Nivo BV Kandidaten die aan hem/haar zijn voorgehouden, maar waarmee geen dienstverband was of is aangegaan, (alsnog) rechtstreeks in dienst nemen dan wel anderszins direct of indirect voor zich te laten werken, op straffe van een door de Opdrachtgever aan Nivo BV zonder rechtelijke tussenkomst te verbeuren boete van € 4.000,- per overtreding en van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, een en ander onverminderd het recht van Nivo BV om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen van de Opdrachtgever.


Artikel 10
Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 1. Indien Nivo BV op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Nivo BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Nivo BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 11
Overmacht

 1. Nivo BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Nivo BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nivo BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Nivo BV of van derden daaronder begrepen. Nivo BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Nivo BV haar verbintenis had moeten nakomen.
 1. Nivo BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de Opdrachtgever.
 1. Voor zoveel Nivo BV ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelf standige waarde toekomt, is Nivo BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 12
Geschillen

 1. Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de Overeenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd;
 3. Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.


Augustus 2018NIVO aan het werk bij VDL Mast Solutions

Ode aan
de helden
van NIVO.

NIVO aan het werk bij DE HOOP Shipyard

Ode aan
de helden
van NIVO.

NIVO aan het werk bij DE HOOP Shipyard

Ode aan
de helden
van NIVO.

NIVO aan het werk bij ENCO van Grinsven

Ode aan
de helden
van NIVO.

NIVO aan het werk bij HEESEN Yachts

Ode aan
de helden
van NIVO.

NIVO aan het werk bij HEESEN Yachts

Ode aan
de helden
van NIVO.

NIVO aan het werk bij HEURKENS & VAN VELUW Metaalindustrie

Ode aan
de helden
van NIVO.

NIVO aan het werk bij SPIERINGS Mobile Cranes

Ode aan
de helden
van NIVO.

NIVO aan het werk bij VAN DEN AKKER Metaal

Ode aan
de helden
van NIVO.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.