Terms and Conditions

OUR TERMS AND CONDITIONS ARE IN DUTCH


Artikel 1 Definities
Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
1. Nivo BV : gevestigd in Oss, uitzendonderneming
2. Uitzendkracht: iedere uitzendkracht, die op basis van een uitzendovereenkomst met Nivo BV ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgever.
3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Nivo BV voorziet van uitzendkrachten.
4. Een opdracht: de overeenkomst van opdracht, tussen Nivo BV en opdrachtgever op basis waarvan – en in zoverre telkens – één enkele of meerdere uitzendkrachten ten behoeve van die opdrachtgever door tussenkomst van Nivo BV werkzaamheden zal verrichten.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten, over eenkomsten en opdrachtbevestigingen van Nivo BV voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers als omschreven in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Tenzij tussen Nivo BV en opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen ook ten volle van toepassing op elke offerte, opdracht of 
opdrachtbevestiging die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
3. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Nivo BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
4. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen nietige of vernietigde bepalingen worden vervangen door nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
1. Bij de selectie van kandidaten neemt Nivo BV de uiterste nauwkeurigheid in acht. Nivo heeft hiertoe een inspanningsverplichting. Opdrachtgever is gehouden zich voor of onmiddellijk na de aanvang van de werkzaamheden te verzekeren of de uitzendkracht aan de verwachtingen voldoet. Nivo BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bij of na plaatsing de uitzendkracht niet aan de verwachtingen voldoet.
2. De opdrachtgever verstrekt aan Nivo BV voor aanvang van de opdracht een duidelijk functieomschrijving alsmede informatie omtrent werktijden, arbeidsduur, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de overeenkomst. Nivo BV bepaalt aan de hand van deze informatie alsmede de haar bekende kennis en vaardigheden van haar uitzendkrachten, welke uitzendkrachten aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
3. Opdrachtgever is tijdens de uitvoering van de opdracht aansprakelijk voor schade en vrijwaart Nivo BV volledig van elke schade aan opdrachtgever, derden of uitzendkracht ontstaan door handelen of nalaten van de uitzendkracht dat enig verband houdt met de door hem verrichtte werkzaamheden, tenzij opdrachtgever 
bewijst dat sprake is opzet of bewuste roekeloosheid van Nivo BV bij de selectie van de uitzendkracht. De vrijwaring als bedoeld in dit lid omvat eveneens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Nivo BV.
4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor verbintenissen door de uitzendkracht namens hem aangegaan.
5. Eventuele aansprakelijkheid van Nivo BV voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot maximaal 40% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag. In geval van een duidelijke in tijd vastgelegde opdracht betreft het factuurbedrag voor die totale opdracht. Indien de tijdsduur niet is vastgelegd dan geldt het factuurbedrag over die week, te weten de normale periode waarover wordt gefactureerd. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is Nivo BV nimmer aansprakelijk. Het hiervoor genoemde schadelimiet geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit een bepaald handelen of nalaten van Nivo BV voortvloeien.
6. Nivo BV heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Nivo BV maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

Artikel 4 Garantie veiligheid en vrijwaring
1. Opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de uitzendkracht alsmede jegens Nivo BV om de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee de werkzaamheden door de uitzendkracht worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de uitzendkracht tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
2. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal opdrachtgever ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgesteld, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in 
hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval.
3. Zijn de verplichtingen als genoemd in de vorige leden niet nagekomen, dan is opdrachtgever jegens de uitzendkracht gehouden tot vergoeding van de schade die de uitzendkracht dientengevolge in de uitoefening van zijn werkzaamheden is overkomen.
4. Opdrachtgever zal Nivo BV te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken en alle daaraan verbonden kosten en schaden wegens niet nakoming van genoemde verplichtingen, onverminderd eventuele overige (vorderings-)rechten van de uitzendonderneming jegens opdrachtgever.

Artikel 5 Opdrachtgeverstarief en verhoging van het tarief als gevolg van wettelijke loon- en/of lastenverhogingen en/of algemene kostenverhoging
1. Het opdrachtgeverstarief dat de opdrachtgever aan Nivo BV verschuldigd is wordt berekend over de uren waarop Nivo BV op grond van de opdracht aanspraak heeft en is minstens gelijk over de door de uitzendkracht daadwerkelijk gewerkte uren. Het opdrachtgeverstarief wordt vermeerderd met de toeslagen en 
kostenvergoedingen die Nivo BV is verschuldigd aan de uitzendkracht. Over deze bedragen wordt BTW in rekening gebracht.
2. Het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht worden vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies, in dienst van de inlener. De inlener is 
verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en volledige informatie. Indien de inlener onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt, is NIVO B.V. gerechtigd om vanaf het moment van aanvang van de betreffende functie, met terugwerkende kracht, het loon en overige vergoedingen van de uitzendkracht alsmede het tarief van de inlener dienovereenkomstig te corrigeren en bij de inlener in rekening te brengen.
3. Tariefwijzigingen ten gevolge van cao-verplichtingen en/of wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een opdracht.
4. Indien de opdrachtgever niet instemt met betaling van het aangepaste opdrachtgeverstarief, dan is Nivo BV gerechtigd de terbeschikkingstelling te beëindigen.

Artikel 6 Facturen
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde en/of voor zover niet anders is overeengekomen worden de facturen van Nivo BV berekend aan de hand van de door opdrachtgever voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren en zijn deze formulieren na ondertekening door opdrachtgever voor hem bindend. Opdrachtgever is gehouden de tijdverantwoordingsformulieren die door de uitzendkracht ter ondertekening worden aangeboden nauwgezet te controleren en daar waar nodig aan te vullen of te corrigeren. Het door opdrachtgever voor akkoord ondertekend tijdverantwoordingsformulier, zoals dat wordt ingeleverd bij Nivo BV, geldt immer als volledig bewijs voor de correctheid van de door Nivo BV opgestelde factuur.
2. Opdrachtgever is daarom gehouden erop toe te (doen) zien dat de tijdverantwoordingsformulieren tijdig worden ingevuld, dat op de tijdverantwoordingsformulieren de juiste gegevens duidelijk en volledig zijn ingevuld, dat de niet van toepassing zijnde kolommen worden doorgehaald, en dat het tijdverantwoordingsformulier bij 
inzending is voorzien van een handtekening en (indien een firmastempel bestaat:) firmastempel van de opdrachtgever.
3. Bij verschil tussen het bij Nivo BV ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het bij Nivo BV ingeleverde 
tijdverantwoordingsformulier voor de afrekening, welke in de nota zal worden opgenomen als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever, dat het genoemde verschil niet aan hem is toe te rekenen.
4. Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn in het tweede lid omschreven verplichtingen, is Nivo BV gerechtigd op een door haar te bepalen, alle \omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke wijze de facturen te berekenen.
5. Nivo BV factureert wekelijks aan opdrachtgever.

Artikel 7 Betaling
1. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de facturen van Nivo BV, zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald op de bankrekening van Nivo BV, zoals die is vermeld op de factuur, tenzij tussen opdrachtgever en Nivo BV schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Uitsluitend betalingen aan Nivo BV zelf dan wel aan een rechtspersoon die door Nivo BV tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten 
behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Het rechtstreeks betalen dan wel verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten door de opdrachtgever zijn niet toegestaan, ongeacht de reden of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen Nivo BV niet en leveren geen grond op voor enige schulddelging of verrekening.
3. Opdrachtgever dient de factuur meteen nauwgezet te controleren.
4. Reclames inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 10 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Nivo BV kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Een reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
5. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever van enige door hem verschuldigde bedragen, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het bedrag.
6. Nivo BV heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend conform voorwerk II, met een minimum van 20% van de verschuldigde hoofdsom. Indien Nivo BV hogere kosten heeft gemaakt komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatiealgemene kostenverhoging
1. Bij de werving, selectie en het tewerkstellen van uitzendkrachten aan opdrachtgever neemt Nivo BV in acht de wettelijke bepalingen, de Cao voor Uitzendkrachten, de opdracht en de toepasselijke (algemene) voorwaarden en laat zich bij het maken van onderscheid uitsluitend leiden door redelijke functionele eisen.
2. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Nivo BV worden meegewogen.

Artikel 9 Vervanging en beëindiging opdracht
1. Ziekte, ongeval, beëindiging van de arbeidsovereenkomst welke tussen Nivo BV en de uitzendkracht is aangegaan of overlijden van de uitzendkracht geldt als overmacht voor Nivo BV en dientengevolge is Nivo BV nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, met dien verstande dat Nivo BV, voor zover de aard van de te verrichten werkzaamheden dit toelaat, binnen redelijke termijn voor vervanging van de uitzendkracht zal trachten zorg te dragen.
2. Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat Nivo BV de uitzendkracht niet meer tewerk kan stellen aan opdrachtgever doordat de overeenkomst tussen Nivo BV en de uitzendkracht is geëindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet.
3. Nivo BV is gerechtigd om de uitzendkracht te vervangen door een andere uitzendkracht. Mocht een uitzendkracht, voor zover mogelijk, worden vervangen door een andere uitzendkracht dan blijven onverkort de verplichtingen van opdrachtgever uit de opdracht betreffende de eerstgenoemde uitzendkracht bestaan, voor zover deze opdracht niet is beëindigd.

Artikel 10 Algemene bepalingen
1. Mocht in de toekomst tussen opdrachtgever en Nivo BV verschil van inzicht rijzen over (de uitleg van) het bepaalde in de opdrachten en/of mochten zich situaties voordoen die in de opdracht niet (uitputtend) zijn geregeld, dan zullen opdrachtgever en Nivo BV de alsdan ontstane situatie in goed overleg tot een oplossing trachten te brengen.
2. Opdrachtgever verplicht zich ter zake van de in deze algemene voorwaarden genoemde aansprakelijkheden een adequate verzekering af te sluiten.
3. Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van een opdracht, opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen Nivo BV en opdrachtgever zijn overeengekomen.
4. Nivo BV zal zich, uiteraard met inachtneming van al hetgeen vermeld in deze algemene voorwaarden, inspannen om opdrachtgever naar haar beste vermogen van dienst te zijn.
5. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de uitzendovereenkomst alsmede gedurende een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens na verkregen schriftelijke toestemming van Nivo BV uitzendkrachten en /of uitzendkrachten van Nivo BV die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht, in dienst nemen dan wel anderszins direct of indirect voor zich te laten werken, op straffe van een door opdrachtgever aan Nivo BV zonder rechtelijke tussenkomst te verbeuren boete van € 4.000,- per overtreding en van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, een en ander onverminderd het recht van Nivo BV om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen van opdrachtgevers.
6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de uitzendkracht aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking stellen van de uitzendkracht om de uitzendkracht onder toezicht van deze derde werkzaamheden te laten verrichten. Onder doorlenen wordt tevens verstaan het ter beschikking stellen van de uitzendkracht aan een andere rechtspersoon waarmee de opdrachtgever is verbonden in een groep.

Artikel 11 Duur van de opdracht; wijze en termijnen van beëindiging
1. Ten aanzien van de duur (en eventuele beëindiging) van een opdracht, gedurende welke Nivo BV aan opdrachtgever een uitzendkracht levert en deze uitzendkracht voor opdrachtgever werkzaam zal zijn, gelden de volgende regels:
2. Is voor de duur van een opdracht niet vooraf een bepaalde tijd vastgesteld dan kan de opdrachtgever de opdracht beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Het niet in acht nemen van de overeengekomen duur van de termijn van beëindigen, als geregeld in lid1 van dit artikel, verplicht opdrachtgever tot verlengen van de opdracht met zoveel dagen als nodig zijn om de voorgeschreven termijn van beëindiging alsnog na te komen en mitsdien de uitzendkracht gedurende die termijn te laten doorwerken, of tot het betalen aan Nivo BV van een vergoeding, gelijk aan het tarief, dat Nivo BV, indien de uitzendkracht gedurende die termijn normaal bij opdrachtgever zou hebben doorgewerkt, aan opdrachtgever in rekening zou hebben gebracht.
4. Voor het bepalen van de termijn, genoemd in het tweede lid van dit artikel, geldt als dag van kennisgeving der beëindiging van de opdracht door opdrachtgever de datum van het poststempel der zending van de schriftelijke kennisgeving door opdrachtgever van de beëindiging.
5. In alle gevallen van aankondiging van beëindiging van de opdracht aan Nivo BV moet opdrachtgever tevens gelijktijdige aankondiging doen van het einde van de opdracht aan de uitzendkracht.
6. Elke opdracht eindigt van rechtswege onverwijld na de melding van de uitzendkracht aan Nivo BV of opdrachtgever dat hij of zij niet in staat is de uitzendarbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval. De opdrachtgever verzoekt, onverwijld na de melding dat de uitzendkracht arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval, de ter beschikkingstelling van die uitzendkracht onmiddellijk te beëindigen. Voor zover nodig, wordt opdrachtgever geacht de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht, onder de gehoudenheid op eerste verzoek van Nivo BV schriftelijk aan Nivo BV te bevestigen dat opdrachtgever verzocht heeft de 
terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te beëindigen onmiddellijk na diens melding van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, zoals hiervoor bedoeld.
7. Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij – buiten hetgeen in de overeenkomst is bepaald – gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.
8. Indien opdrachtgever de overeenkomst beëindigt of de overeenkomst wordt ontbonden, wordt deze beëindiging of ontbinding immer geacht een verzoek te behelzen van opdrachtgever tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht ex artikel 7:691 lid 2 BW. Het vorenbedoelde verzoek wordt immer geacht te zijn gedaan tegen de datum waarop rechtsgeldig kon worden opgezegd of rechtsgeldig is ontbonden. Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek van Nivo BV schriftelijk te bevestigen dat opdrachtgever de vorenbedoelde beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht heeft verzocht tegen de datum van de vorenbedoelde beëindiging of ontbinding.
9. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
a. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
d. buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
10.Opdrachtgever zal na beëindiging van de opdracht de betrokken uitzendkracht niet meer toelaten tot zijn onderneming, tenzij dit geschiedt na overleg ter zake en met verkregen toestemming van Nivo BV, of op basis van een arbeidsovereen komst tussen opdrachtgever en de gewezen uitzendkracht.
11.Indien Nivo BV overgaat tot ontbinding zoals bepaald in lid 8 van dit artikel, de vorderingen die Nivo BV heeft op op drachtgever direct opeisbaar zijn. Nivo BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade die opdrachtgever lijdt door ontbinding van de overeenkomst.
12.Bij het aangaan van de opdracht dient opdrachtgever Nivo BV te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en/ of verplichte vrije dagen opdat Nivo BV deze omstandigheden eventueel deel kan laten uitmaken van de overeenkomst met de uitzendkracht. Indien opdrachtgever Nivo BV hiervan niet in kennis stelt is opdrachtgever gehouden het opdrachtgeverstarief zoals overeengekomen of volgens het laatstelijk gebruikelijke aantal uren en overuren.

Artikel 12 Opschortingsrecht
1. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de tewerkstelling van de uitzendkracht op te schorten tenzij sprake is van overmacht zoals neergelegd in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. Opschorting is enkel mogelijk indien:
a. Opdrachtgever en Nivo BV dit schriftelijk zijn overeengekomen alsmede de duur ervan en;
b. De opdrachtgever voldoende aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld en;
c. Nivo BV een beroep kan doen op de uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht van de Cao jegens de uitzendkracht.
2. Ten tijde van opschorting is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd aan Nivo BV. Indien de opdrachtgever de tewerkstelling (tijdelijk) opschort terwijl hij daartoe niet gerechtigd is, maar de uitzendkracht tijdelijk niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan Nivo BV het opdrachtgeverstarief de voldoen over de overeengekomen periode of volgens het laatstelijk gebruikelijke aantal uren en overuren.

Artikel 13 Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien Nivo BV op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Nivo BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Nivo BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 14 Geschillen
1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de overeenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd;
3. Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank te 
’s-Hertogenbosch.April 2015

NIVO working at KAAL Masten

Tribute to
the heroes
of NIVO.

NIVO working at ARTON Betonbouw

Tribute to
the heroes
of NIVO.

NIVO working at DE HOOP Shipyard

Tribute to
the heroes
of NIVO.

NIVO working at DE HOOP Shipyard

Tribute to
the heroes
of NIVO.

NIVO working at ENCO Metaalbewerking

Tribute to
the heroes
of NIVO.

NIVO working at HEESEN Yachts

Tribute to
the heroes
of NIVO.

NIVO working at HEESEN Yachts

Tribute to
the heroes
of NIVO.

NIVO working at HEURKENS & VAN VELUW Metaalindustrie

Tribute to
the heroes
of NIVO.

NIVO working at LAGRO Las- en Constructiebedrijf

Tribute to
the heroes
of NIVO.

NIVO working at MIELE'S Groenprojecten

Tribute to
the heroes
of NIVO.

NIVO working at SPIERINGS Mobile Cranes

Tribute to
the heroes
of NIVO.

NIVO working at VAN DEN AKKER staalbouw

Tribute to
the heroes
of NIVO.